MyGPS(5.0) 로보어드바이저 수익률을 검증 할 수 있나요???-유튜브 동영상 자료입니다

관리자 2018-06-05


MyGPS(5.0) 로보어드바이저 수익률을 검증 할 수 있나요???-유튜브동영상자료

 

(필수) MyGPS 소개 설명 자료 입니다

https://www.youtube.com/watch?v=2KNV-bL7nPc&t=341s

  

(2018년 2월 21등록) 

https://youtu.be/6bXyJhFqvkg  (디에이치피코리아)

https://youtu.be/Xe9gxDol6qw  (에스티큐브)

https://youtu.be/OjnQB1jWd74  (바이오스텍)

https://youtu.be/Qi8U_P0Webk  (에스티팜)

GS글로벌 - https://youtu.be/jQNK6n0d3pg
대봉엘에스 -https://youtu.be/AFFarloFoEE
엠젠플러스 - https://youtu.be/z9eywOFxDBQ
우리기술투자 - https://youtu.be/qDDu6LH2-UE
포스코캠텍 - https://youtu.be/T68oBEtdsdQ

 

2018-3-1 등록

필룩스-https://www.youtube.com/watch?v=gU4GUfCiXw8

오리엔트정공-https://www.youtube.com/watch?v=iIBjUK3Mugs

셀트리온-https://www.youtube.com/watch?v=oYIdBN5QFQM

jyp.ent-https://www.youtube.com/watch?v=vOYKPAdrLqs

인스코비-https://www.youtube.com/watch?v=QIMm_fVy1M4

차바이오텍-https://www.youtube.com/watch?v=VdCh4tCEbx4&t=21s

삼천당제약-https://www.youtube.com/watch?v=5hIbjLKOWu0&t=56s

신대양제지-https://www.youtube.com/watch?v=14aO3t1xUQc

simpac metal-https://www.youtube.com/watch?v=hVBGY1OOG6g&t=168s